Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕ Φλώρινας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε πτυχίο Οικονοµικής κατεύθυνσης)  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ