Πρόσληψη υπαλλήλου στο ΕΛΙΔΕΚ

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το
Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ