Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Σκοπέλου

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Σκοπέλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού µίας (1) θέσης µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και αντικείµενο τον καθαρισµό του χώρου του Λυκείου Σκοπέλου, µετά το
κενό που δηµιουργήθηκε.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στον ∆ήµο Σκοπέλου από 12/09/2017 µέχρι 18/09/2016 και κατά τις ώρες 8:30 π.µ. εώς 11:00 π.µ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


Αφήστε μια απάντηση