Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ. Πωγωνίου

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πωγωνίου πρόκειται να προσλάβει µία (1) καθαρίστρια µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου για τον καθαρισµό της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ