Πρόσληψη καθαριστή στο Δ. Μαρώνειας-Σαπών

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαρώνειας – Σαπών , πρόκειται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου έναν/µία καθαριστή/στρια για τον καθαρισµό της Σχολικής Μονάδας «ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΠΩΝ».

Έργο του /της προσληφθέντος/είσας θα είναι ο καθαρισµός τεσσάρων ( 4 ) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισµού ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου, των γραφείων των διδασκόντων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

Η σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί αφορά το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι της 30/06/2018 .

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση αυτή , πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών , να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν και να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. Σαπών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 27η Σεπτεµβρίου µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στο γραφείο της Β θµιας Σχολικής Επιτροπής , στις Σάπες (Παπαδήµα 2), συνοδευόµενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο θα παραλαµβάνεται από το γραφείο της Β’θµιας Σχολικής Επιτροπής)

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής ∆ήλωσης .

6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕ∆ για χρόνο ανεργίας.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Αφήστε μια απάντηση