Πρόσληψη Γυμναστή στο Δ. Πλατανιά

O Πρόεδρος ∆.Σ. Του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθια αποζηµίωση, ενός ατόµου για την υλοποίηση Γενικών Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) µεγάλης διάρκειας – περιόδου 2017-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ