Πρόσληψη Γεωπόνου στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής – Τµήµα Προστασίας Φυτών, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την υλοποίηση του Προγράµµατος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας στην Βαµβακοκαλλιέργεια της Χώρας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ