Πρόσληψη φαρμακοποιού στο Δ. Νέας Σμύρνης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νέας Σµύρνης που εδρεύει στη Νέα Σµύρνη, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρµογή προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας- λειτουργία του ∆ηµοτικού Φαρµακείου», συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ