Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόµου , µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί τον ∆ήµαρχο στην άσκηση αρµοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριµένα:

– Έναν (1) Επιστηµονικό Συνεργάτη κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών , για την παροχή
επιστηµονικών γνώσεων σε θέµατα σχετικά µε την επίβλεψη τεχνικών έργων, έκδοση
οικοδοµικών αδειών, επίβλεψη κτιριακών, υδραυλικών, ενεργειακών υποδοµών και
θεµάτων οδοποιίας, διενέργεια ερευνών, εκπόνηση τεχνοοικονοµικών µελετών, σύνταξη
τευχών δηµοπράτησης, συµπλήρωση τεχνικών δελτίων, υποβολή γνωµοδοτήσεων ,
εισηγήσεων για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων τεχνικών έργων, γνώση
στην σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ