Πρόσληψη ενός ατόμου στον Δ. Ρήγα Φεραίου

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 32/2138/29-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Ενός (1) ατόμου στον χώρο της καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ