Πρόσληψη δικηγόρου στη ΔΕΥΑ Κοζάνης

Ανακοινώνεται η πλήρωση µε επιλογή µίας θέσης δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής, για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ