Πρόσληψη αρχιτέκτονα μηχανικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “HORIZON 2020”, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 8 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ