Πρόσληψη 4 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 4 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταμού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παρακολούθηση της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων που εκτελεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ