Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού τριών [03] ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ