Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Κερατέας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα (9) µήνες.

Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 15 ΑΤΟΜΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ


Αφήστε μια απάντηση