Πρόσληψη 12 ατόμων στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.  Με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018  Απόφαση – Προκήρυξη του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:

– Δέκα  (10) κενές οργανικές θέσεις  Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

– Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

– Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Αρ. Προκήρυξης:  (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄ στο τηλέφωνο 2131371185.  Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 30/5/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, 12 ΑΤΟΜΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ