Προσλήψεις συνεργατών στο ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

Το ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου για:

Καταγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ