Προσλήψεις καθαριστριών στο Δ. Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου αποφασίζει την προκήρυξη δύο (2) θέσεων καθαριστών/στριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τα παρακάτω σχολεία Α/θµιας Εκπαίδευσης:

1. ∆ηµ.Σχολείο Μώλου (αίθουσες 12)

2.Νηπιαγωγείο Αγίου Σεραφείµ (αίθουσες 2).

Προθεσµία –Τόπος Υποβολής Αιτήσεων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κων-νου στα Καµένα Βούρλα από 21-9-2017 µέχρι 27-9-2017.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

1.Βεβαιωση εντοπιότητας

2.Πιστοποιητκό Οικογ. Κατ/σης

3.Βεβαίωση Ανεργίας

4. Αντίγραφο Φορ. ∆ήλωσης (Ε1) και εκαθ. Σηµ/τος 2017.

Η επιλογή θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά και κοινωνικά Κριτήρια.

Πληροφορίες στο Γραφείο ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κων-νου, αρµόδια υπάλληλος Μαρτινάκου Βασιλική τηλέφωνο : 2235 3 50000 και στην ∆/ντρια Νηπιαγωγείου Αγίου Σεραφείµ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Αφήστε μια απάντηση