Προσλήψεις 81 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»

Το Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο» ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017).

Προκήρυξη
Παράρτημα προκήρυξης
Δημοσίευσης περίληψης στον έντυπο τύπο
Έντυπο αίτησης

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ


Αφήστε μια απάντηση