Προσλήψεις 3 εργατών στη ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Ανακοινώνεται η πρόσληψη τριών (3) εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έκαστος για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ