Προκήρυξη για την πλήρωση 29 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 8530/30.11.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι εννέα (29)
θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1 , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιώv (CNECT.Η.1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟMP.Β.2)
1 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf

 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.2)
 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
και ΜΜΕ (GROW.C.1)
 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(HOME.C.2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.3)
 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
 Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.J.1)
 Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.C.4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών (CNECT.Ε.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.6)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04) (cost
free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.5)
(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.H.R.2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN.L.5)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.Ε.2)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.2)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.3)
 Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(HOME.Α.4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(HOME.D.1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜΟVE.D.2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.5)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (ΤRADE.F.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των
Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV),
αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας
απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή
Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο
ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη
ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα
έντυπο.

Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες
αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις,
αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να
διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή
μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς
και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη
μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις
προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:
[email protected] (υπόψη κυρίας Στάχταρη)

Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 18η
Δεκεμβρίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο
μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2018.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Στάχταρη) στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες  τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:

α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το
τελευταίο δωδεκάμηνο,
β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι
γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται, επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία
στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η
οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.

Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

Τέλος, σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:

Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=55)