ΕΛΤΑ: 8 προσλήψεις σε Βόλο και Λάρισα (προκηρύξεις)

Την πρόσληψη οκτώ εποχικών υπαλλήλων προωθούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε Λάρισα και Βόλο, μέσω δύο προκηρύξεων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έξι μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των θέσεων για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στη Λάρισα έχει ως εξής: ΔΕ Διανομέων 1, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 4.

Στα καταστήματα των ΕΛΤΑ στο Βόλο θα επιλεγούν: ΔΕ Διανομέων 2, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 1.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος στα οικεία καταστήµατα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών και στο χώρο ανακοινώσεων του οικείου δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ57/2015 (ΒΟΛΟΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ56/2015 (ΛΑΡΙΣΑ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΤΑ