ΕΛΤΑ: 3 εποχικοί υπάλληλοι σε Λαμία και Μακρακώμη-Αιτήσεις έως 2/11

Με τρεις νέους συμβασιούχους θα ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ σε Λαμία και Μακρακώμη για έξι μήνες. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Διανομέων 2 (Διαμετακομιστικό σταθμός Λαμίας), ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 1 (κατάστημα Μακρακώμης).

Οι διανομείς οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α’. Για τον υπάλληλο εσωτερικής εκμετάλλευσης απαιτείται δίπλωμα ΙΕΚ στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Νοεμβρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 58/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Κατάστηµα Μακρακώµης, Πατρόκλου 2, 350 11 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ, Τηλ. 22360-22319 Υπεύθυνος: κ. Μαλισόβας Ιωάννης.
  2. Μονάδα ∆ιανοµής-∆ιαµετακοµιστικός Σταθµός Λαµίας, Παπαποστόλου 61, 350 00 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22217. Υπεύθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.
  3. Κεντρικό Κατάστηµα Λαµίας, Καποδιστρίου 36, 351 01 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22237 Υπεύθυνος: κ. Τσατσαρώνης Γεώργιος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΛΑΜΙΑ, ΕΛΤΑ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ