Έγκριση πρόσληψης 215 ατόμων στο Δ. Κομοτηνής

Ο δήμος Κομοτηνής εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού πλήρωσης των κάτωθι θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ, σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ΦΕΚ 3022/Β/2011 µε τα τυπικά προσόντα κατά κλάδο όπως αυτά προβλέπονται από το Π.∆. 50/2001 (προσοντολόγιο), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, ως εξής:

Καταγραφή

Καταγραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Αφήστε μια απάντηση