Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για
πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για πέντε (5)
µήνες, το χρονικό διάστηµα από 17.02.2018 έως και 26.02.2018, τις εργάσιµες ηµέρες και
από ώρα 08:30 έως 14:30.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΕΦΟΡΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ