Δημόσιο: «Ανοιχτές» 200 θέσεις εργασίας αυτή την εβδομάδα (λίστα)

Τις 200 «ανοιχτές» θέσεις εργασίας που βγήκαν στον αέρα αυτή την εβδομάδα, σε φορείς του δημοσίου, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά: 

Δήμος Νότιου Πηλίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου», που εδρεύει στην Αργαλαστή Δήμου Νοτίου Πηλίου.

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Τ.Κ. 37006, Αργαλαστή Νομού Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σγαρδώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659 & 2423054575).

 

2) ΝΠ∆∆ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας  «Βραυρώνιος»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά ενός (1) ατόµου (επαναπροκήρυξη της ανακοίνωσης 2/2017) για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8 µήνες 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας  «Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία ∆ηµοσθένη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠ∆∆), Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κας Κιµπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούµη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299020178).

3) Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων <<Άθλησης για Όλους 2017- 2018>> με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (32 εβδομάδων).

Π.Ε. Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητα Κολύμβηση 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν Αίτηση συνημμένων όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βύρωνα (Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33, Βύρωνας -1ος όροφος) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.

Η αποστολή των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των Αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Βύρωνα και στα τηλέφωνα: 2132008680-82, 2132008684, 2132008619.

 

4) Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνει Τη πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality ([email protected]) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας ([email protected]).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας – Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

5) Δήμος Πετρούπολης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017-2018» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Πετρούπολης στο Δημοτικό κατάστημα Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78,  Πετρούπολη) κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, από 13/11/2017 έως και 22/11/2017 .

6) Δήμος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018), στον Παιδικό Σταθµό Μώλου του ∆ήµου Μώλου- Αγ. Κωνσταντίνου, που εδρεύει στα Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας.

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Μώλου – Αγ Κωνσταντίνου, Αγ. Παντελεήµονα 8, Τ.Κ. 35008 Καµένα Βούρλα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσίων και Εξυπηρέτησης Πολιτών υπόψη κου Αθ.Πενταλιού (τηλ. επικοινωνίας: 22353-50026).

7) Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Πρόσληψη 20 ατόμων

 

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάωρης (6ωρης) και πενθήμερης (5μερης) απασχόλησης, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου που εδρεύει στον Πύργο

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου Ε.Ο. Πύργου – Πατρών Τ.Κ. 27131, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψιν κ. Γρίβα Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 26210- 82750).

 

8) 5η Υγειονομική Περιφέρεια  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 98 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας και των ΠΕΔΥ – Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874).

 

9) Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Πλήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω στο ∆ήµο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στη ∆ιεύθυνση: ∆ήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

10) Δήμος Καλύμνου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωριαίας αποζημίωσης, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πάνω από 28 εβδομάδες. Τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής έναν (1) ειδικότητας Ειδικής Φυσικής Αγωγής, και έναν (1) ανεξαρτήτου ειδικότητας , ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζει το Οργανωτικό Πλαίσιο των ΠΑγΟ (ΦΕΚ 20393-17/06/2016).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων (στο Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου) από 9/11/2017 έως και 24/11/2017 (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:30-14:00 (Τηλ. επικοινωνίας 22430- 51601), στην κ. Ρηνιού Καλλιόπη.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου Καλυμνίων, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.kalymnos.gov.gr.

11) Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 8 ατόμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε ωριαία αποζηµίωση), οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Άθληση για Όλους 2017-2018» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε όλα τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο επί της Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, στον Άγιο Στέφανο κατά τις ώρες 10:00-14:00 από την Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017 έως και τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου 2017, απευθυνόµενη προς το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει σφραγίδα εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Πληροφορίες: 2132030600, 2132030653 (κα Σ. Χόνδρου)

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης δηµοσιεύεται στις εφηµερίδες Αυγή και Καθηµερινή Αµαρυσία, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο και την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dionysos.gr.

12) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σύμφωνα με το Α.Π. 7263/19-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ICT Officer (different profiles) με στοιχεία προκήρυξης: ΕSMA/2017/VAC3/AD7.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-11-2017.

13) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA): Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), σύμφωνα με το Α.Π. 7387/23-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις εξής θέσεις:

1 Θέση Senior Policy Officer (CCP risk expert profile) με στοιχεία προκήρυξης: ΕSMA/2017/VAC14/AD7

1 Θέση Senior Policy Officer (CCP policy profile) με στοιχεία προκήρυξης: ΕSMA/2017/VAC15/AD7.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-11-2017.

14) KOINOΠΡΑΞΙΑ ECSEL: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ECSEL), σύμφωνα με το Α.Π. 7128/23-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), με το από 12-10-2017 ηλεκτρονικό μήνυμά της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα (Knowledge and Technology Officer) με στοιχεία προκήρυξης: ECSEL-05-SNE-KS.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. :  [email protected]   το αργότερο μέχρι τις 28-11-2017.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ecsel.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-11-2017.

 

15) Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU), σύμφωνα με το Α.Π. 7155/16-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), με την από 11-10-2017 επιστολή της, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία προκήρυξης:

ΙΜΙ2/2017/SNE/001-Scientific Project Officer – Patient Engagement in IMI.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.: [email protected]   το αργότερο μέχρι τις 28-11-2017.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.imi.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-11-2017.

17) Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, που εδρεύει στο Μορφοβούνι της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Δήμο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας στο Δ. Πλαστήρα», Μορφοβούνι Καρδίτσας

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας στο Δ. Πλαστήρα», Μορφοβούνι Καρδίτσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 431 50, Μορφοβούνι Καρδίτσας, Θεσσαλία, (υπόψη κ. Στεργιόπουλου Πέτρου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24413 52210.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2017 έως και 20-11-2017

18) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγρινίου: Πρόσληψη 21 ατόμων

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο της Π.Ε. Ατωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αγρίνιο

1ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Αγρίνιο

1ΠΕ Διαχείριση Περιβάλλοντος Φ. Πόρων, Αγρίνιο

1ΠΕ Οικονομολόγων, Αγρίνιο

1ΠΕ Μηχανικών Έργων Υποδομών, Αγρίνιο

2ΤΕ Λογιστών, Αγρίνιο

5ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, Αγρίνιο

1ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Αγρίνιο

1ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών, Αγρίνιο

4ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών, Αγρίνιο

1ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων (Διοικητικών Γραμματέων), Αγρίνιο

2ΥΕ Εργατών, Αγρίνιο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγρινίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), Τμήμα Προσωπικού, Δ. Βότση 7, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, (υπόψη κ. Κάκκου Ευθυμίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 45332.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2017 έως και 20-11-2017

 

19) Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “NEETs ON BOARD” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 30-06-2018, συνολικά έξι (6) ατόμων, ως εξής:

1 Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΝΟΒ01)

2 Στελέχη Παροχής Υπηρεσιών – HELP DESK (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΝΟΒ02)

2 Στελέχη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΝΟΒ03)

1 Επιστημονικός Υπεύθυνος –Ερευνητής Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στους Τομείς της Γαλάζιας και Κοινωνικής Οικονομίας στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΝΟΒ04).

Τόπος Απασχόλησης: Σε εγκαταστάσεις εντός ή εκτός του Δ. Πειραιά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Πρωτόκολλο, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2022250 (κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-11-2017 έως και 17-11-2017 (09.00π.μ. – 15.00μ.μ.).

20) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Π. Φαλήρου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Π. Φάληρο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης για την αυτοέκφραση των νηπίων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, Π. Φάληρο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Παλαιού Φαλήρου», Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού,  Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, Τ.Κ. 175 62, Π. Φάληρο Αττικής, (υπόψη κ. Στέλλας Μαγούλη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9825501.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2017 έως και 20-11-2017

21) Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών : Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., μερικής απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-08-2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Φιλολόγων, Δ. Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.), Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 567 28, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, (υπόψη κ. Βουδούρη Τριάδας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 329520.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2017 έως και 20-11-2017

 

22) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες του έργου «Μερική αποκατάσταση αρχαίου πύργου Αγίας Μαρίνας Κέας», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου, ΚΕΑ

2ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες με εξειδίκευση σε αποκατάσταση αρχαίων μνημείων, ΚΕΑ

3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές και ανασκαφικές εργασίες, ΚΕΑ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2017 έως και 15-11-2017

 

23) Πολυτεχνείο Κρήτης/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη έως 2 άτομα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στην Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» με κωδικό ΟΠΣ 1925, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020», υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Α.Π.Ε. – DESiRES» (κωδικός Τ3ΕΡΑ-00017) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ. Ένταξης της πράξης 169962/Ι4 10.10.17, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κ. Ευτύχιο Κουτρούλη και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81349, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Υποψηφίου Διδάκτορα, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ανάπτυξη αλγορίθμων και την εφαρμογή τους στην ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων με μοντέλα τοπικών αλληλεπιδράσεων, με σύμβαση έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-05-2018, με δυνατότητα παράτασης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Γεωστατιστικής, Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια:

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμογή τεχνολογιών σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ή Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι υποψήφιος για Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμογή Τεχνολογιών σε Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ή Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αντικείμενο:

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου και την δημιουργία αναφορών στα αγγλικά, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων, θα συνεισφέρει στην υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, στην οργάνωση και τεχνική υποστήριξη τεχνικών συναντήσεων, σεμιναρίων και δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Θα υπάρχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα.

Παραδοτέα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα:

– ΠΕ1, 1.1: Ανασκόπηση των επί τόπου μετεωρολογικών δεδομένων (Έκθεση). (Review of in-situ meteorological data repositories)

– ΠΕ2, 2.1: Δημιουργία λογισμικού για την διερεύνηση της εξάρτησης χωροχρονικών εξαρτημένων δεδομένων με την χρήση στοχαστικών μοντέλων τοπικών αλληλεπιδράσεων (Λογισμικό). (Stochastic local interaction models)

– ΠΕ2, 2.2: Ανάπτυξη χωροχρονικών στατιστικών μοντέλων πολλαπλών μεταβλητών (Έκθεση). (Development of space-time multivariate statistical models)

– ΠΕ2, 2.3: Ακολουθίες παρεμβολών σε καθορισμένες (χρόνος, θέση) συντεταγμένες (Έκθεση). (Interpolated sequences at given (date, location) coordinates)

– ΠΕ2, 2.4: Ακολουθίες προσομοίωσης για μεταβλητές Met-Ocean (Έκθεση). (Simulated Met-Ocean variables)

– ΠΕ3, 3.1: Συμμετοχή στον σχεδιασμό και συντήρηση της πλατφόρμας DESiRES (Έκθεση και ιστότοπος). (DES2IRES platform Design and Maintenance)

-ΠΕ4, 4.1: Συμμετοχή στην Δημιουργία αλγόριθμου για την εξαγωγή των βέλτιστων τύπων ΑΠΕ (Έκθεση και Λογισμικό Πακέτο). (Optimization Algorithm)

– ΠΕ5, 5.3: Συμμετοχή στην δημιουργία Ιστοσελίδας (Ιστοσελίδα). (Web-site)

Θέση 2: Απασχόληση διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού ή πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-05-2018, με δυνατότητα παράτασης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών, Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια:

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ή πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αντικείμενο:

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την υλοποίηση της πλατφόρμας DESiRES και ειδικότερα στην ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος και λειτουργικότητας της διεπαφής χρήστη-πλατφόρμας για την εισαγωγή ερωτημάτων από το χρήστη με βάση γεωχωρική πληροφορία αλλά και την αποστολή των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου βελτιστοποίησης σχεδίασης από την πλατφόρμα προς το χρήστη. Παράλληλα θα συνεισφέρει στη τεχνική υποστήριξη του έργου και την δημιουργία αναφορών στα αγγλικά, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων, θα συνεισφέρει στην υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, στην οργάνωση και τεχνική υποστήριξη τεχνικών συναντήσεων, σεμιναρίων και δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Παραδοτέα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα:

– ΠΕ1,1.2: Συμμετοχή στην επιλογή των δορυφορικών δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης που θα εισαχθούν στην πλατφόρμα DESiRES

– ΠΕ1,1.4: Συμμετοχή στην επιλογή των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων που θα εισαχθούν στην πλατφόρμα DESiRES

-ΠΕ1,1.5: Συμμετοχή στην επιλογή της νομοθεσίας που θα εισαχθεί και ληφθεί υπόψη στην πλατφόρμα DESiRES

– ΠΕ3,3.1: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Συντήρηση του γραφικού περιβάλλοντος (Graphic-User-Interface) προκειμένου μη εξειδικευμένοι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδρούν (εισαγωγή/εξαγωγή πληροφορίας) με την πλατφόρμα DESiRES.

– ΠΕ3,3.2: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Συντήρηση εργαλείων οπτικοποίησης της πληροφορίας σε περιβάλλον web-GIS. .

– ΠΕ5,5.3: Σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου που θα συνδέεται και με το web-GIS. .

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, με οποιοδήποτε τρόπο στην ταχ. διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης,

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,

Κτίριο Ε4, Διοικητικό Τμήμα,

Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά,

Τ.Κ .731 00 Χανιά Κρήτης, (υπόψιν κ.κ. Μαρίας Κατσιούλη και Αρετής Μπόνια).

Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 37040, e-mail: [email protected] και 28210 37073.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-11-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

 

24) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εδρεύει στο Θησείο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 50025421», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510024 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΑΑ/ΓΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 15μηνης διάρκειας (5,00 ανθρωπομήνες) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 MSc Γεωλόγος με επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου, Θησείο.

Αντικείμενο τα θεματικά πεδία:

 • «Ενσωμάτωση Πληροφοριών σε Ενοποιημένο ΣΓΠ» (Παραδοτέο Έργου 1.1.3)
 • «Πληροφοριακός Κατάλογος Σχολείων» (Παραδοτέο Έργου 1.3.1)
 • «Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου» (Παραδοτέο Έργου 1.3.2)

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξειδικευμένος στην ενσωμάτωση γεωλογικών, τεχνικο-γεωλογικών, κ.α. πληροφοριών και να έχει τεκμηριωμένη γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS).

Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του Έργου (εργασίες πεδίου, συνέδρια, κ.α.) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τα έξοδά του καλυμμένα από την Πράξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης ‘’…’’» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας) στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Τ.Κ., 118 10, Θησείο, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 3490067 (κ. Βασιλεία Καραγιάννη).

e-mail: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-11-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

25) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εδρεύει στο Θησείο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 50025421», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510024 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΑΑ/ΓΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 24μηνης διάρκειας (20,00 ανθρωπομήνες) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 MSc Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΤΕ 16) με επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου, Θησείο.

Αντικείμενο τα θεματικά πεδία:

 • «Έκθεση Ενεργειών Ένταξης των Νέων Σταθμών στα Δίκτυα του ΓΕΙΝ και Περιγραφής Διαδικασιών Οργάνωσης, Επεξεργασίας και Εμπλουτισμού Β.Δ. Ισχυρής Σεισμικής Δόνησης» (Παραδοτέο Έργου 1.2.3)
 • «Έκθεση Περιγραφής Επέμβασης στην Ιστοσελίδα κάθε Σχολικής Μονάδας» (Παραδοτέο Έργου 1.4.3)
 • «Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας ΕΚΠΤ με Βάση τις Νέες Δράσεις» (Παραδοτέο Έργου 2.5.7)
 • «Έκθεση Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Νέων Μόνιμων Σεισμολογικών Σταθμών Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.1.2)
 • «Έκθεση Εγκατάστασης Νέου Μόνιμου Γεωδαιτικού Σταθμού GNSS Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.1.4)
 • «Μελέτη Καταγραφόμενης Σεισμικότητας της Ευρύτερης Περιοχής Μεθάνων από το Νέο Τοπικό Δίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων» (Παραδοτέο Έργου 3.2.1)
 • «Παραμετροποίηση – Προσαρμογή Μεθόδων Σεισμικής Συμβολομετρίας στα Υφιστάμενα Δεδομένα της Σαντορίνης» (Παραδοτέο Έργου 3.3.1)
 • «Εφαρμογή Μεθόδων Σεισμικής Συμβολομετρίας στο Νέο Δίκτυο Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.3.2).

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει σχετικό με το παραπάνω αντικείμενο μεταπτυχιακό τίτλο και αναγνωρισμένη εμπειρία σε διαχείριση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών δικτύων με την παροχή υποστήριξης και ανάπτυξης υπολογιστικού κέντρου για την απόκτηση, αποθήκευση και επεξεργασία των σχετικών ψηφιακών δεδομένων.

Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του Έργου (εργασίες πεδίου, συνέδρια, κ.α.) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τα έξοδά του καλυμμένα από την Πράξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης ‘’…’’» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας) στην ταχ. διεύθυνση:Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Τ.Κ., 118 10, Θησείο, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 3490067 (κ. Βασιλεία Καραγιάννη). e-mail: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-11-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

26) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εδρεύει στο Θησείο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 50025421», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510024 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΑΑ/ΓΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 27μηνης διάρκειας (20,00 ανθρωπομήνες) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 ΤΕ 15 Ηλεκτρονικός Μηχανικός με επίπεδο σπουδών προπτυχιακού τίτλου, Θησείο.

Αντικείμενο τα θεματικά πεδία:

 • «Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Σχολικών Μονάδων για Ενοργάνωση» (Παραδοτέο Έργου 1.2.1)
 • «Έκθεση Σχεδιασμού και Εγκαταστάσεων Επιταχυνσιογράφων στις Επιλεγμένες Σχολικές Μονάδες» (Παραδοτέο Έργου 1.2.2)
 • «Έκθεση Ενεργειών Ένταξης των Νέων Σταθμών στα Δίκτυα του ΓΕΙΝ και Περιγραφής Διαδικασιών Οργάνωσης, Επεξεργασίας και Εμπλουτισμού Β.Δ. Ισχυρής Σεισμικής Δόνησης» (Παραδοτέο Έργου 1.2.3)
 • «Έκθεση Γεωτεχνικής Τεκμηρίωσης Θέσεων Εγκατάστασης στις Σχολικές Μονάδες» (Παραδοτέο Έργου 1.2.4)
 • «Έκθεση Αναβάθμισης Μόνιμου Σεισμολογικού Σταθμού Σαντορίνης» (Παραδοτέο Έργου 3.1.1)
 • «Έκθεση Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Νέων Μόνιμων Σεισμολογικών Σταθμών Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.1.2)
 • «Χωροθέτηση και Σχεδιασμός Θέσεων Μη Μόνιμου Σεισμολογικού Δικτύου Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.1.3)
 • «Έκθεση Εγκατάστασης Νέου Μόνιμου Γεωδαιτικού Σταθμού GNSS Μεθάνων» (Παραδοτέο Έργου 3.1.4).

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει αναγνωρισμένη εμπειρία στη διαχείριση, συντήρηση, εγκατάσταση και χωροθέτηση σεισμολογικών σταθμών, σεισμικών συστοιχιών και γεωφυσικών διατάξεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του Έργου (εργασίες πεδίου, συνέδρια, κ.α.) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τα έξοδά του καλυμμένα από την Πράξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης ‘’…’’» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας) στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Τ.Κ., 118 10, Θησείο, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 3490067 (κ. Βασιλεία Καραγιάννη). e-mail: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-11-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

27) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εδρεύει στο Θησείο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ – Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 50025421», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510024 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΑΑ/ΓΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 16μηνης διάρκειας (5,00 ανθρωπομήνες) με δυνατή ανανέωση ή παράταση μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ενός (1) ατόμου ως Έκτακτο Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 MSc Πολιτικός Μηχανικός 4 με επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου, Θησείο.

Αντικείμενο τα θεματικά πεδία:

 • «Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου» (Παραδοτέο Έργου 1.3.2)
 • «Προτάσεις Επεμβάσεων/ Κανονιστικό Πλαίσιο σε Σχέση με τις Παραμέτρους της Εδαφικής Κίνησης» (Παραδοτέο Έργου 1.3.4).

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και να έχει τεκμηριωμένη γνώση στην εκτίμηση παθολογίας και σεισμικής επικινδυνότητας, στην αποτύπωση φέροντος οργανισμού σε ειδικά κτηριακά έργα μεσαίας και μεγάλης έκτασης (σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α.), στη σύνταξη προτάσεων ενίσχυσης αυτών, καθώς και εμπειρία σε μη καταστροφικές μεθόδους προσδιορισμού μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών.

Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του Έργου (εργασίες πεδίου, συνέδρια, κ.α.) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με τα έξοδά του καλυμμένα από την Πράξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Θέσης ‘’…’’» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας) στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Τ.Κ., 118 10, Θησείο, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 3490067 (κ. Βασιλεία Καραγιάννη). e-mail: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-11-2017 (ώρα 14.00μ.μ.).

 

28) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας  (EDA): Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας  (EDA), σύμφωνα με το Α.Π. 7623/31-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στη θέση ICT Officer (different profiles) με στοιχεία προκήρυξης:

ΘΕΣΗ                                                      ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ

2 άτομα SES/SESAR SNE                      SNE

Project Officer Optronics

Technologies                                          Temporary Agent

R&T Coordination Support

Officer                                                     Contractual Agent

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 27-11-2017.