Δικηγόροι για πρακτική στο Δ. Πειραιά

O δήμος Πειραιά προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός 10 ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 12-09-2017 έως και 21-09-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ


Αφήστε μια απάντηση