Δ. Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη: Πρόσληψη 48 ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
8 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
3 ΔΕ Σιδηρουργών
45 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
1 ΥΕ Οικοδόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 185 40 Νίκαια, απευθύνοντας την στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του δήμου, (τηλ. επικοινωνίας: 210 4278104-210 4278140).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση