ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 4Ε/2017: Οριστικός πίνακας αποκλειομένων για τυπικούς λόγους

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄αριθμ.181/23.02.2018 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πίνακας υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προσόντων για την επιλογή εννέα (9) μελών στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)» [κωδικός θέσης: 10001], σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147/τ. Α’ /2016) στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών .

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).
Κατά του ανακτηθέντος πίνακα αποκλειομένων, υποβλήθηκαν δύο (2) ενστάσεις και εξετάσθηκαν με την υπ΄αριθμ.158/15.02.2018 Απόφαση του Γ’ Τμήματος.
Η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη (4Ε/2017 – ΦΕΚ.32/τ. Α.Σ.Ε.Π12.10.2017).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, 4Ε/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ