2 προσλήψεις ιατρών στον Δήμο Ωρωπού

Με δύο γιατρούς (ΠΕ Γενικής Ιατρικής) θα ενισχυθεί για δώδεκα μήνες η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση µε τα στοιχεία του υποψηφίου, τη θέση ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθµηση όλων των επισυναπτόµενων δικαιολογητικών
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Βιογραφικό σηµείωµα
  5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
  7. Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  9. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)
  10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η κα. Κουκουράκη Ελένη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2295032190.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΩΡΩΠΟΣ, ΙΑΤΡΟΙ


Αφήστε μια απάντηση