13 συμβασιούχοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Την πρόσληψη 13 συμβασιούχων προωθεί η εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, για την εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση οικισμών Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Αρχαιολόγων µε ανασκαφική εµπειρία 1, ΠΕ Το̟πογράφων Μηχανικών µε εµπειρία στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων 1, ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων ή Έργων Υ̟ποδοµής µε εµ̟πειρία στην σχεδίαση-α̟ποτύ̟πωση και ψηφιακή τεκµηρίωση σε AUTOCAD 1, ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση κεραµικής 1, ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδικότητας Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης για τη συντήρηση µεταλλικών αντικειµένων 1, ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών (για ανασκαφικές εργασίες) 8.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ. Αρχαιοτήτων Καστοριάς, Μητροπόλεως 25, Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

Υπόψιν κ. Κοντοπούλου Αγορίτσας (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http: / / diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 30-10-2015 έως 05-11-2015).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ