ΥΠΕΣ: Επιπλέον δράσεις που λογίζονται ως προεκλογικές δαπάνες

Στον καθορισμό κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών, καθώς και των υποψήφιων βουλευτών, προχώρησαν με κοινή τους απόφαση ο υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης και ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης (ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-6ΜΤ).

Σύμφωνα με την απόφαση, στις εκλογικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν:
α) Τη χρήση από τα κόμματα ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθώς και των πολιτικών γραφείων των υποψήφιων βουλευτών.
β) Τη χρήση αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.
γ) Την έκδοση εντύπων πολιτικού περιεχομένου και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους.
δ) Την καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων στον Τύπο.
ε) Τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

2. Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτιμάται ως εξής:
α) Μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, θεωρείται το τριπλάσιο ποσό της τιμής ζώνης στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, όπως τούτο προβλέπεται κάθε φορά από την αντίστοιχη νομοθεσία.
β) Τίμημα για την καταχώριση μηνυμάτων, θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβλήθηκε από έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) και ισχύει σήμερα. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκμαίρονται οι τιμές που προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή. Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τη διαφημιστική καμπάνια των πολιτικώνκομμάτων στον τύπο, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από το τιμολόγιο αυτό.
γ) Αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β, γ, δ και ε της παραγράφου 1, θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται συνήθως με βάση τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

3. Τα ποσά που προκύπτουν από την, κατά τις παραπάνω παραγράφους αποτίμηση, περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στην ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3023/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου16 του ν. 3242/2004 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3274/2004) και στην κατάσταση εκλογικών εσόδων – δαπανών των υποψηφίων βουλευτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου νόμου. Η αποτίμηση των παραπάνω παροχών και διευκολύνσεων, γίνεται από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν.3023/2002 και ο τελικός έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 21 του ίδιου νόμου.

4. Για την εφαρμογή του ν.3023/2002 τεκμαίρεται ότι το πολιτικό κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων ή ο υποψήφιος βουλευτής κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου ποσού.

 

Για τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων ανά περιφέρεια, εδώ.