Στην ΕΝΠΕ το σχέδιο ΠΔ για τη λειτουργία, την οργάνωση και τους πόρους της

Το σχέδιο ΠΔ για τη σύσταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τους σκοπούς και τους πόρους της απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους περιφερειάρχες προκειμένου να κάνουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την οριστικοποίηση του νόμου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, μέλη της ΕΝΠΕ, που αντικαθιστά την ΕΝΑΕ λόγω «Καλλικράτη», είναι υποχρεωτικά όλες οι αιρετές περιφέρειες της χώρας, ενώ οι πόροι της μπορεί να προέρχονται από:

«α) τις εισφορές των μελών των περιφερειών, που καθορίζονται σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
»β) τα έσοδα από τα βιβλία και άλλα έντυπα που εκδίδει και από διαφημίσεις,
»γ) τα έσοδα από τόκους των πάσης φύσεως κεφαλαίων, εθνικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύσεις, δάνεια, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και εισφορές,
»δ) Από διάφορα άλλα έσοδα».

Περισσότερα για τους σκοπούς, τους πόρους, την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκλογή οργάνων της ΕΝΠΕ, μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΔ, πατώντας εδώ.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΝΠΕ


Αφήστε μια απάντηση