Περιφερειάρχες: Ζητούν ανάκληση απόφασης για αρμοδιότητα στα αγροτικά

Την ανάκληση εγγράφου του ειδικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Διβάρη προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις περιφέρειες, με το οποίο διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) είναι αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης ζητούν οι περιφερειάρχες.

Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη, με τον «Καλλικράτη» στις αρμοδιότητες των αιρετών περιφερειών περιήλθε, μεταξύ άλλων, και «η άσκηση εποπτείας επί των (ΓΟΕΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α´), όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ´ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, καθώς και η άσκηση εποπτείας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας και του Οργανισμού Κωπαΐδας».

Κατόπιν τούτου, οι περιφερειάρχες ζητούν, με επιστολή τους στον κ. Σκανδαλίδη, την έκδοση νέου διευκρινιστικού εγγράφου, «με το οποίο να διευκρινίζεται τόσο η αρμοδιότητα των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ στα θέματα συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των ΓΟΕΒ όσο και γενικότερα τα ζητήματα λειτουργίας αυτών» προκειμένου «να ασκηθεί αδιατάρακτα το έργο που κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης».

Τι είναι οι ΓΟΕΒ

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (TOEB), που είναι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις-φορείς διαχείρισης έργων για τη διανομή των υδάτων άρδευσης και σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓOEB). Οι TOEB υπάγονται ανά περιφέρεια σε ΓOEB.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΕΝΠΕ