Ηλεία: Τροποποίηση διαδικασιών στη σήμανση και καταγραφή των αιγοπροβάτων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ηλείας,  ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους της,  ότι η  ετήσια,  κατ’  ελάχιστο,  απογραφή  αποτελεί  υποχρέωση  του  κάθε  κατόχου,  ακόμη  και  στην περίπτωση αυτών που δηλώνουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Η  απογραφή  διενεργείται  το  διάστημα  των  μηνών  Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου  κάθε  έτους  και  η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15 η Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία απογραφής  εκτείνεται σε διάστημα  ενάμιση  (1-1/2)  μήνα  (1η  Νοεμβρίου-15η  Δεκεμβρίου),  εντούτοις  η  περίοδος  κοινοποίησής της  σε  καμία  περίπτωση  δεν  υπερβαίνει  τον  ένα  (1)  μήνα  και  περιορίζεται  σε  διάρκεια  όσο μεταγενέστερα ο κάτοχος προβαίνει σε αυτήν (θεωρητικά η πιο καθυστερημένη απογραφή μπορεί να διενεργηθεί  τη  15 η Δεκεμβρίου,  ωστόσο  ο  κάτοχος  οφείλει  να  την  κοινοποιήσει  αυθημερόν  στην  αρμόδια  κτηνιατρική  αρχή).

Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των  προθεσμιών  διενέργειας  και  κοινοποίησης  των  απογραφικών στοιχείων  της  εκμετάλλευσης,  η  αρμόδια αρχή θα προβαίνει  στην  επιβολή  των  προβλεπόμενων  μέτρων  συμμόρφωσης.

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο κάτοχος  ενημερώνεται  για  τις  τυχόν  εις  βάρος  του  ενέργειες  της  αρμόδιας  αρχής  πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) μετά από το διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων.

Η  κοινοποίηση  των  απογραφικών  στοιχείων  διενεργείται  με  την  προσκόμιση  του  μητρώου  της εκμετάλλευσης,  όπου  με  ευθύνη  του  κατόχου,  έχουν  ενημερωθεί  δεόντως  οι  στήλες  1  έως  12  του μέρους  Β’  αυτού,  με  τα  απογραφικά  στοιχεία  του  συνόλου  του  ζωικού  πληθυσμού  της εκμετάλλευσης.

Κατά την παραλαβή των απογραφών  θα γίνεται ταυτόχρονη διερεύνησητων παρακάτω:

(α) παράλειψη διενέργειας ή κοινοποίησης απογραφής προηγούμενου έτους,

(β)  ποσοστιαία  μεταβολή  (αύξηση  ή  μείωση)  που  ξεπερνά  το  50%  του  πιο  πρόσφατα

απογεγραμμένου ζωικού κεφαλαίου,

(γ)  μη ενημερωμένα πεδία του μητρώου ή σοβαρές ελλείψεις στη συμπλήρωσή τους,

η αρμόδια κτηνιατρική αρχή προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου (αντίθετα με

την παραλαβή της κοινοποιούμενης απογραφής, ο πάσης φύσης έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά

από  ελεγκτή/επίσημο  κτηνίατρο  της  υπηρεσίας)  και  στην  επιβολή  των  προβλεπόμενων  μέτρων

συμμόρφωσης.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση