Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Συνεδριάζει στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) στις 20-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Κηφισιάς.

Η συνεδρίαση είναι ειδική.

1. Επί της 737/2017 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2016 (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

2. Επί της 738/2017 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ