Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει τη Mεγάλη Δευτέρα 18-4-2011 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος για τα γήπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά στην περιοχή  ‘ΣΧΙΣΤΟ’».

ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π.».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού από 1.1.11 έως και 31.3.11 του Δήμου οικον. έτους 2011»

ΘΕΜΑ 4ο: «Εκλογή τεσσάρων αντιπροσώπων εκ των οποίων ο ένας θα είναι από τη μειοψηφία για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών (παροχής υπηρεσιών) για ένα έτος μέχρι του ποσού των 60.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του και δύο υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους».

ΘΕΜΑ 6ο: « Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 169/28-3-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο τέλος αυτής ως εξής: εξαιρούνται επίσης της παράτασης αναστολής και της νέας επιβληθείσας στο Ο.Τ. 53, όλα τα ακίνητα επιφάνειας έως  3.000,00 τ.μ. που ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ελέγχου έκδοσης οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διοργάνωσης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφ/κών Σταθμών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ Δημ. Κοινοτήτων και διάθεση πίστωσης μέχρι ποσού 9.000 €».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων: 1) Παιδικών εκδηλώσεων 5 & 6 Μαρτίου στις πλατείες Αγ. Ελευθερίου & Κανάρη, 2) Καθαράς Δευτέρας στην πλαζ Φρεαττίδας και 3) Εκδήλωσης του Εθελοντικού Οργανισμού <Ecocity> με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 9ο «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 956,93 € , για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας , σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.03 του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2011».

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή ή μη των εγγραφών στην επωνυμία ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους για το ποσό των 17.535,86 € που αφορά τέλος και πρόστιμο και επαναβεβαίωση στο σωστό ποσό των 855,50 € ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.174,29 €, που είχαν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες».

ΘΕΜΑ 12ο: «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών: 1) 34,50 € στον κ. ΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟ του Κων/νου & 2) 65,50 € στον κ. ΜΑΝΟΥΣΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Αριστείδη».

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ