Προσλήψεις εργατών ανακοίνωσε ο δήμος Καλαμαριάς

Την πρόσληψη συνολικά 7 εργαζομένων ανακοινώνει ο δήμος Καλαμαριάς. Πρόκειται για την πρόσληψη δύο εργατών ΥΕ Ταφής-Εκταφής και πέντε εργατών ΥΕ γενικών καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι θα προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ