Μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου-Νοµού Λασιθίου-Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα επτά (17) οργανικών θέσεων προσωπικού µε µετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠ∆∆ ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες καθώς και από ΟΤΑ α΄ βαθµού.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.