Δήμοι: Μέχρι αύριο στο ΥΠΕΣΔΑ τα στοιχεία δαπανών για τους πρόσφυγες (εγκύκλιος)

Μέχρι αύριο, Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, καλούνται οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών να αποστείλουν στην αρμόδιο υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών πλήρη οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με δαπάνες έχουν κάνει.

Τα στοιχεία πρέπει να συγκεντρωθούν προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη διαχείριση της κατάστασης και την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και κατ’ επέκταση στο σύνολο της χώρας. Πρέπει δε να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η καταγραφή γίνεται μετά από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προς όλους τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού, με σκοπό τη «δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής από υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/67851/ΔΠΔΣΜ/22-10-15 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα φαινομένου, και της αναπάντεχα μεγάλης έκτασής του, επηρεάζει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και προκαλεί σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών.

«Για το λόγο αυτό, αναφέρεται στην εγκύκλιο, καθίσταται καθοριστικής σημασίας η πλήρης και ακριβής καταγραφή της οικονομικής επίπτωσής του. Η πλήρης και έγκαιρη καταγραφή της οικονομικής και δημοσιονομικής επίπτωσης από τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές, θα αποτελέσει υποστηρικτικό στοιχείο είτε για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης της χώρας, είτε για το ενδεχόμενο εξαίρεσης των μεγεθών αυτών από τη διαμόρφωση των δημοσιονομικών στόχων της, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η δημοσιονομική κατάσταση. Έτσι θα μπορούν να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη διαχείριση της κατάστασης και την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και κατ’ επέκταση στο σύνολο της χώρας».

Στο πλαίσιο αυτό για την καταγραφή των μεγεθών σχεδιάστηκε το Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών, το οποίο διαφοροποιείται με γνώμονα την κατηγορία των εμπλεκόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ως εξής:

• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τα Υπουργεία
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τους Δήμους
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τις Περιφέρειες
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τα Νοσοκομεία
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης(ΟΚΑ)
• Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών για τους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα/ΔΕΚΟ)

Τα παραπάνω δελτία αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) κάθε υπουργείου, η οποία στη συνέχεια με ευθύνη της θα προωθήσει το αντίστοιχο Δελτίο Μεταναστευτικών-Προσφυγικών Ροών στους φορείς γενικής κυβέρνησης της εποπτείας της.

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων με τη σειρά τους, μετά τη συμπλήρωση του δελτίου, το υποβάλουν στην αρμόδια ΓΔΟΥ, η οποία αφού τα ομαδοποιήσει ανά κατηγορία δελτίου, θα τα αποστείλει μαζί με τα αναλυτικά δελτία μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]

Για την καλύτερη και ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων οι πίνακες θα συνοδεύονται από λίστα φορέων γενικής κυβέρνησης με την ένδειξη για το ποιοι από αυτούς έχουν υποβάλει το δελτίο.

Επισημαίνεται ότι το δελτίο σηματοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας ενός μηχανισμού συνεχούς ροής πληροφόρησης σε τακτά διαστήματα για το εν λόγω ζήτημα.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να απευθυνθούν της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. Κ. Μπριάστικα (2131364716), Μ. Μπαλάσκα (2131364706), Ε. Βακλά (2131364703) και Μ. Τζατζιμάκη (2131364702).

Το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

ενώ η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ΕΔΩ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ