Δ. Καλλιθέας: 21 θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς

Με 21 νέους συμβασιούχους θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» στο Δήμο Καλλιθέας, για την στελέχωση παιδικών σταθμών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2016, με δυνατότητα παράτασης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων) 1, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 7, ΤΕ Λογιστών 1, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 6, ΥΕ Καθαριστών 6.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» ∆ήµου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις ∆ήµου Καλλιθέας, Τ.Θ.78514, Τ.Κ.17602, υπόψιν κας Τσιακµάκη Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555 – εσωτ.3).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καλλιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση