Δ.Καλαμάτας: Πώς θα χορηγείται οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ σε πολίτες

Εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους, οι οποίοι περιέρχονται σε αδυναμία αντιμετώπισης των άμεσων βιοτικών τους αναγκών με δικά τους μέσα. Προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι του ποσού των 500 € ανά έτος και οικογένεια.

Η χορήγηση αυτών των ενισχύσεων υπήρχε πάντοτε ως πρόβλεψη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό, αλλά χρήματα δε στέλνονταν από το Κράτος για το σχετικό Κωδικό Αριθμό την τελευταία τριετία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία χορήγησης της εφάπαξ βοήθειας, η οποία θα προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης από κοινωνικό λειτουργό, την επικύρωσή της από το Διευθυντή Πρόνοιας και τη λήψη απόφασης από το Δήμαρχο. Θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ενίσχυση αυτή αφορά σε απολύτως ακραίες περιπτώσεις πολιτών, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα προνοιακή πολιτική.