Ποιοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΛΑΣ (ΦΕΚ)

Aπόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΦΕΚ