ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 €

Και επίσημα θεσμοθετείται η Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα την οποία είχε προαναγγείλει με δηλώσεις του στην aftodioikisi.gr πριν σχεδόν τρεις εβδομάδες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης*

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr η σχετική ρύθμιση υα γίνει με προσθήκη στο άρθρο 28 (Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο)** του φορολογικού νομοσχεδίου την ερχόμενη εβδομάδα (πιθανότατα την Τρίτη) όταν θα ξεκινήσει η δεύτερη ανάγνωσή του.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 8 (πρόκειται για προσθήκη στο άρθρο 26 ν.1882/1990 (Α΄43) η οποία προβλέπει τα εξής: «Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής», πρόκειται να προστεθεί ότι: «Επίσης κατατίθεται βεβαίωση οφειλής προς τους Δήμους που δεν εξυπηρετούνται αυτοτελώς από την οικεία ΔΟΥ και η οποία εκδίδεται από την ταμειακή υπηρεσία τους».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να προχωρήσει κάποιος πολίτης σε συναλλαγή είτε με το δημόσιο είτε με ιδιώτες*** θα πρέπει να έχει εκτός από την κλασσική φορολογική ενημερότητα και δημοτική.

Να σημειωθεί ότι στην εποχή του «Καποδίστρια» πολλοί μικρού δήμοι δεν είχαν αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και εξυπηρετούνταν από τις οικείες ΔΟΥ, ωστόσο με τον «Καλλικράτη» όλοι οι δήμοι θα ιδρύσουν πλέον ταμειακές υπηρεσίες. Ωστόσο, η διατύπωση στο φορολογικό νομοσχέδιο περί Δήμων «που δεν εξυπηρετούνται αυτοτελώς από την οικεία ΔΟΥ» αφορά την υφιστάμενη κατάσταση.

Μπλοκάρισμα για χρέη άνω των 300 ευρώ

Να σημειωθεί ότι και σήμερα οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν μέσω των ΔΟΥ τις συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που τους οφείλουν άνω των 300 ευρώ, ωστόσο στην πράξη αυτό δεν υλοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πάντως, δήμαρχοι με τους οποίους επικοινώνησε η aftodioikisi.gr έλεγαν ότι ίσως θα ήταν πιο λειτουργικό η δημοτική φορολογική ενημερότητα να έχει ισχύ εξαμήνου ώστε να είναι σε θέση οι υπηρεσίες των δήμων να αντέξουν το βάρος της έκδοσης χιλιάδων ενημεροτήτων.

Παράλληλα, προκειμένου οι ρυθμίσεις του άρθρου 28 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου να ισχύσουν και για τη Δημοτική Φορολογική Ενημερότητα στο τέλος της παραγράφου 8 αναμένεται να προστεθεί φράση σύμφωνα με την οποία «οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων θα εφαρμόζονται και για βεβαίωση οφειλής προς τους Δήμους».

 

* http://www.aftodioikisi.gr/proto_thema/10198

 

 

**  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ,

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Άρθρο 28

Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενημερότητας χρεών

και φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Στο άρθρο 26 ν.1882/1990 (Α΄43) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

«8. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 για τη χορήγησή του, ούτε

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί

συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή,

βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού

ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση

αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην

εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

Η βεβαίωση εκδίδεται:

α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ή

β) οίκοθεν, από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, όταν

εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η

κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας ή

γ) μετά από αίτημα της υπηρεσίας ή του φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την

πληρωμή προς τον οφειλέτη του Δημοσίου, όταν ο δικαιούχος της πληρωμής

οφειλέτης αμελεί ή αδυνατεί να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας.

Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, η οποία έχει

διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και επισυνάπτεται στον τίτλο

πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας. Για την απόδοση τυχόν επιπλέον

ποσού που αποδίδεται στο δικαιούχο, απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού

φορολογικής του ενημερότητας.

Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον

Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού

φορολογικής ενημερότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

9. Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των φορέων

που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή των προϊόντων των πράξεων που

προβλέπονται στην παράγραφο 2, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται

τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο

δανειστή. Στην περίπτωση αυτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή

ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί κι από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή

στους οποίους χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη

χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής κατά το

χρόνο της απόδοσης αυτών.»

 

 

*** Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

– Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 1.500,00 ευρώ.

– Να συναφθούν δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,

– Να αγοραστούν ή μεταβιβασθούν ακίνητα ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων

– Να αγοραστούν ή μεταβιβασθούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα και αεροσκάφη

– Να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων

– Να μεταφερθεί συνάλλαγμα άνω του ισοτίμου των 10.000,00 ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει συμμετοχή σε διαγωνισμό ή δημοπρασία

–  Να εκτελωνιστούν εμπορεύματα

– Να ληφθούν διοικητικές άδειες (οικοδομικές, άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων κλπ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ