Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων: Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της θαλάσσιας μεταφοράς

Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της θαλάσσιας μεταφοράς, στις διαχειριστικές ενότητες στις οποίες περιλαμβάνονται νησιά, ανακοινώνουν με κοινή απόφασή τους, τα υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, και Υποδομών.

Συγκεκριμένα αφορά τον καθορισμό των αρμόδιων φορέων ανάθεσης, της διαδικασίας αδειοδότησης, της χάραξης χερσαίων και ναυτιλιακών γραμμών και δρομολογίων, της διαμόρφωσης των απαιτούμενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα σημεία υποδοχής, των τεχνικών προδιαγραφών των μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς, της τιμολόγησης και της διακομιδής εντός, ή εκτός μιας διαχειριστικής ενότητας.

Να σημειωθεί ότι τυχόν αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς είναι επιτρεπτές σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές κατά το άρθρο 107 παρ. 3 α) και γ) της ΣυνθΕΕ.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι περιορισμοί σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας επιτρέπονται εφόσον με τη θαλάσσια μεταφορά επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τίθενται υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του άρθρου 191 της ΣυνθΕΕ.