Υπ. Οικονομικών: Αυστηρές ποινές στους ασυνεπείς δήμους

Αυστηρές ποινές στους δήμους και σε όλους τους φορείς του δημοσίου, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, νοσοκομεία κτλ, που δεν αποστέλλουν κάθε μήνα στο λογιστήριο του κράτους αναλυτικές καταστάσεις με τα οικονομικά τους στοιχεία, προβλέπει σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται εντός των πρώτων δώδεκα ημερών κάθε μήνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μετά την παραλαβή τους η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου θα αναρτά στο διαδίκτυο την κατάσταση με τους φορείς που ήταν συνεπείς στη υποχρέωσή τους.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων ο συγκεκριμένος δήμος δεν θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα μετά την παρέλευση 15νθημέρου από τη λήψη της προθεσμίας θα ζητείται από τους αρμόδιους να καταθέσουν έγγραφες εξηγήσεις κι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους, για κάθε επιπλέον μέρα καθυστέρησης.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας ενός μήνα από την αρχική προθεσμία το υπουργείο Οικονομικών θα προχωράει μάλιστα και στη δέσμευση των εσόδων του φορέα από τον τακτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι την υποβολή των στοιχείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ