Δημοτικοι Αστυνομικοί: Έτσι θα γίνει η μετακίνησή τους – Όλη η εγκύκλιος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2999/B’) η υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς επίσης και τροποποίηση αυτής στις 29/11/2013.

Με την εγκύκλιο δίνονται «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Α. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για τις θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία και στα Καταστήματα Κράτησης  

Β. Η υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής – Προθεσμίες

Γ. Η υποβολή Στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης – Προθεσμίες

Δ. Η διαδικασία Κατάρτισης των Πινάκων Βαθμολογικής Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα 

Ε. Η μετάταξη

ΣΤ. Η μετάταξη Τρίτεκνων Υπαλλήλων

Αλλά και η βαθμολογία των πρόσθετων προσόντων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1) Οδηγίες κατηγορίας ΠΕ
2) Έντυπα κατηγορίας ΠΕ
3) Οδηγίες κατηγορίας ΤΕ
4) Έντυπα κατηγορίας ΤΕ
5) Οδηγίες κατηγορίας ΔΕ
6) Έντυπα κατηγορίας ΔΕ