27 μετατάξεις υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (έγγραφο)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α΄216), οι διατάξεις των άρθρων 71,73 κι 74 του ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις” (Α’ 26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3801/2009 (Α΄163) και του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.4002/2011 (Α΄180), όπως ισχύουν.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο ΕΔΩ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Αφήστε μια απάντηση