Θέση χειριστή μηχανήματος στη ΔΕΥΑ Τρίπολης

Ένα χειριστή μηχανήματος έργου (εκσκαφέα-φορτωτή) θα προσλάβει για οκτώ μήνες η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης. Δικάιωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητο το δίπλωμα ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας, ή άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ), Πλ.Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ 22100, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Παπαφωτοπούλου Νίκης   (τηλ. επικοινωνίας: 2710237890).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρίπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ