Θέση οδηγού στον Δήμο Αστυπάλαιας

Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου (ΔΕ) στον Δήμο Αστυπάλαιας. Θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας διάρκειας πέντε μηνών. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι για τη θέση οφείλουν να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ τεχνικών αυτοκινήτων οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αστυπάλαιας Ν.Δωδεκανήσου, Τ.Κ 85900, Αστυπάλαια, υπόψη κ. Δημητρίου Νικολάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2243360021).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αστυπάλαιας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 24/10/2015 μέχρι και 02/11/2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΔΗΓΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


Αφήστε μια απάντηση